top of page
搜尋
  • 作家相片塵墨

【際遇】

已更新:2021年3月26日

際遇這回事

並非任何時候都可控制

快了點 慢半拍 差毫釐就正正是那一點點

可以不那麼執著嗎?

#dusty_calligraphy

#塵墨

#塵墨肆

#除咗認命唔知可以講啲乜

#際遇


4 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page